"Głodnego bajkami nie nakarmisz" (rosyjskie)
Gości on-line: 23    
 
  24 października 2017 - wschód: 7:19, zachód: 17:35
  Imieniny obchodzą: Marta, Marcin, Rafał
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli GZO nr 2 (kwiecień) z 1930 r. (cz. 2)

30.11.2008

 

 

Chcecie mieć przyjaciela, obrońcę i doradcę? Zaprenumerujcie "Głos Ziemi Oświęcimskiej" pismo niezależne i broniące Waszych interesów. Konto P. K. O. Nr. 410.318.

KORESPONDENCJE

Z życia ogniska K. P. W. w Oświęcimiu.

Dzień 19 marca Imienin Pierwszego Marszałka Polski i Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego obchodziło ognisko K.P.W. w Oświęcimiu nader uroczyście. Już dnia 18 wieczór odegrała orkiestra kolejowa przed stacją kilka utworów, poczem grając otoczona wieńcem pochodni i liczną publicznością obeszła przyległe stacji ulice. Dnia 19 o godz. 8 rano uformował się przed stacją liczny pochód, który otwierały dzieci szkolne z przyległych wsi Brzezinka i Babice. Za niemi przy dźwiękach orkiestry kol. kroczyła kompanja ćwiczebna K. P. W. w sile 50 członków dobrze umundurowanych, prowadzona przez komendanta adjunkta p. Taborskiego, poczem postępowały władze tut. urzędów, kolejowego, poczty i cła, oraz liczni pracownicy, tłumy publiczności zamykały pochód, który przemaszerował do miasta, aby wziąć udział w solennem nabożeństwie, które odbyło się w kościele parafjaln. jak również u XX. Salezjanów. Po nabożeństwie kompanja K.P.W. prowadzona przez kom. Taborskiego przedefilowała wraz z oddziałami wojska stacjonow. w Oświęcimiu oraz oddziałami P. W. i W. F. przy dźwiękach orkiestry kolejowej przed władzami, poczem uformowany pochód powrócił na stację, gdzie w poczekalni IV kl. na dworcu kolejowym odbyła się uroczysta Akademja przy obecności Starosty pow. p. Zarzeckiego, Komendanta Garnizonu p. mjr. Ślizowskiego, mjr. Sawickiego, p. Romana Mayzla, burmistrza, naczelników urzędów państwowych, p. Aleksandra Orkowskiego, b. dyrektora Urzędu pocztowego, korespodenta Il. Kur. Codz., naczelników pobliskich gmin, dzieci szkolnych wraz z gronem nauczycielskiem oraz rodzin pracowników kolejowych.

Zagaił Akademję zawiadowca stacji p. Blumenstock, podnosząc w swem przemówieniu doniosłość dnia, wzywając obecnych do współpracy z Marszałkiem Piłsudskim i Wodzem Narodu, a wzniesiony okrzyk na cześć Marszałka podjęli zgromadzeni powtarzając kilkakrotnie. Po odegraniu Hymnu narodowego, zabrał głos zast. zawiadowcy stacji p. Wolnik i w mowie swej ująwszy życie Marszałka Piłsudskiego od r. 1863 przedstawił zebranym w słowach gorących rzeczowo i opierając się na faktach historycznych bieg wypadków do dni najbliższych, podnosząc zasługi zbudowania Ojczyzny i utrwalenia jej posad przez Marszałka Piłsudskiego. Zebrani hucznemi oklaskami dziękowali mówcy za przemówienie, poczem dzieci szkolne z Babic oddeklamowały i odśpiewały kilka utworów ku czci Wielkiego Wodza.

Pierwszy raz w dniu Imienin Marszałka wystąpił chór kolejowy K.P.W. w składzie 34 członków, który pod batutą ks. Salezjanina Prof. Rzepki wykonał kilka pieśni ku pełnemu uznaniu zebranych. Wieńcem polskich pieśni odegranych przez orkiestrę kol. zakończono uroczystą Akademję.

Wieczorem o godz. 19 w poczekalni IV kl. kółko amatorskie Ogniska K.P.W. odegrało przy szczelnie zapełnionej sali komedję Henryka Zbierzchowskiego p. t. „Małżeństwo Loli". W końcu wypada nadmienić, że tut. Ognisko K.P.W. wraz z Ogniskiem Kraków wysłało 6 członków do marszu Sulejówek - Belweder w dniu Imienin Marszałka Piłsudskiego.

(B.)

Poranek z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dnia 19 marca b.r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Imienin Marszałka Piłsudskiego, w którem wzięła udział młodzież szkolna wraz z gronem Nauczycielskiem. Po nabożeństwie odbył się w szkole poranek z nast. programem: Słowo wstępne o Marszałku Piłsudskim wypowiedział p. Stefan Matlak - chór młodzieży szkolnej pod dyryg. p. Stefana Dubiela odśpiewał kilka pieśni, a paru uczniów wygłosiło deklamacje. Następnie odbyła się druga uroczystość z okazji Imienin dyrektora szkoły p. Skarbka. Na program tej uroczystości złożyło się również odśpiewanie przez chór młodzieży szkl. pod dyryg, p. Stefana Dubiela kilku okolicznościwych pieśni i wypowiedzeniu przez uczniów serdecznych życzeń. Wkońcu w dłuższem przemówieniu, w słowach serdecznych, podziękował p. dyrektor Skarbek młodzieży za złożone życzenia z okazji Imienin, nadto Gronu Naucz. za urządzenie mu uroczystości. Na uroczystościach byli obecni również rodzice młodzieży szkolnej.

j. s.

Kilka słów o działalności związku pracy obywatelskiej kobiet w Oświęcimiu.

Związek Pracy Obyw. Kobiet został założony w Oświęcimiu, 12 listopada 1928. W tak stosunkowo krótkim czasie, zdołał Związek pod przewodnictwem P. Starościny Zarzeckiej, zorganizować szereg udatnych imprez, dzięki którym mógł wydatnie przyjść z pomocą przy zaopatrzeniu jesienią ub. roku dziatwy szkolnej w obuwie i odzież.

Związek prowadzi dożywianie dzieci szkolnych a w najbliższym czasie uruchomi sekcję opieki nad matką i dzieckiem.

Założona świetlica dla służących rozwija się pomyślnie pod umiejętnem kierownictwem p. Dyrektorki Filipkowskiej, W południa niedzielne gromadzi dziewczęta, które z radością przychodzą, by posłuchać pogadanek z historji, literatury, higieny, oraz rozerwać się grami towarzyskiemi i śpiewem.

Roboty ręczne członkiń dały cały szereg miłych dla oka i wartościowych prac dekoracyjnych, to też pawilon Związku przyciągał w czasie Wystawy ruchomej przemysłu krajowego licznych widzów, a Związek uzyskał dyplom uznania.

Liczba członkiń dzisiaj już jest pokaźna. Jak dobrze czują się członkinie i rozumieją, cele tak bardzo potrzebnego ideowego Stowarzyszenia kobiet, świadczy fakt, że członkiń coraz więcej przybywa i wzrasta zakres i intensywność pracy.

(h.)

Posiedzenie Zarządu Koła Mieszczańskiego w Oświęcimiu.

Dnia 15.III. b. r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koka Mieszczańskiego pod przewodn. p. Józefa Skarbka, prezesa, na którem złożono sprawozdanie z zabawy urządzonej przez Koło Mieszcz. i Koło T.S.L. w styczniu b. r. Czysty dochód przeznaczono na cele Koła Mieszcz. i T.S.L.

(j. s.)

Wiec rodzicielski w Oświęcimiu-Barakach.

Dnia 23 marca b. r. odbył się w Oświęcimiu-Barakach wiec oświatowy na którym była omawiana sprawa założenia Koła T. S. L. i czytelni. Na wiecu byli obecni: Prezes Okr. Zarządu T.S.L. p. Kosoń, Dyrektor Szkoły i prezes Koła T.S.L. Oświęcim I p. Józef Skarbek, Kierownik P. U. P. P. w Oświęcimiu i administrator Obozu p. Rudolf Halaburda, redaktorowie Jan i Kazimierz Mackowie.

Na przewodniczącego wiecu wybrano p. kier. Halaburdę - sekretarzował p. Rudolf Pociecha.

Wiec zagaił p. Skarbek. Referat o wychowaniu obywatelskiem i zadaniach i celach T.S.L. wygłosił p. prezes Kosoń.

W dyskusji nad referatem zabierali głos kilkakrotnie pp. Dyr. Skarbek, Jan Macek, Kazimierz Macek, Rudolf Pociecha, Buzoń, Kurek, Lis i inni.

Na wniosek p. dyrektora Skarbka uchwalono założyć w Oświęcimiu - Barakach Koło T.S.L., któreby się zajęło Ochronką. Wybory przeprowadzono przez aklamację. Do Zarządu wybrano: p. Maksymiljan Niezgody (prezes) Jana Buzonia (wiceprezes) Rudolfa Bąka (sekretarz) Stanisława Pawlika (skarbnika).

(j. s.)

Hufiec P. W. i W. F. w Szkole Przemysłowej w Oświęcimiu.

Przy szkole przemysłowej dokształcającej w Oświęcimiu założono Hufiec P. W. i W. F., który liczy 20 uczniów stale ćwiczących. Ćwiczenia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki po nauce w szkole przemysł. Kierownikiem hufca jest p. Dyr. Józef Skarbek. Pow. Komitet P.W. i W.F. udzielił 150 zł. subwencji na zakupno niezbędnych przyrządów sportowych.

(j. s.)

Drużyna harcerska im. Sobieskiego w Oświęcimiu.

Drużyna liczy 35 członków. Opiekunem drużyny jest Dyrektor Szkoły p. Józef Skarbek. Ćwiczenia odbywają się 2 razy tygodniowo pod kierown. p. F. Klaji. W sprawie udzielenia subwencji zwrócono się do Rady Szkol. Powiatowej.

(j.)

Dekoracja „Krzyżem Zasługi" komendanta P. P. Oświęcim-miasto.

Dnia 19 marca b. r. w kancelarji Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Oświęcimiu dokonał Pan Starosta pow. Zarzecki dekoracji „Krzyżem Zasługi" starszego przodownika Eljasza Wennyka, Komendanta posterunku P. P. w Oświęcimiu, do którego przemówił w serdecznych słowach, podnosząc jego zasługi nad utrzymaniem bezpieczeństwa w mieście i okolicy. Również przemawiali burmistrz m. Oświęcimia p. Mayzel, Ks. Dr. Skarbek i Powiatowy Komendant P. P. w Oświęcimiu komisarz p. Hrycyna, którzy złożyli mu gratulacje z powodu otrzymania tak zaszczytnego odznaczenia.

(k)

Do czego służy gminna rada sportowa?

Istniejąca od szeregu miesięcy Rada Sportowa przy tut. gminie, mająca na celu popieranie i opiekę sportu, niestety nie zdziałała dotychczas kompletnie nic.

Nie mamy zamiaru posądzać ludzi w skład tejże Rady wchodzących o złą wolę, ale jednak zbyt mało interesują się potrzebami 5 towarzystw sportowych istniejących na terenie miasta, przedewszystkiem sprawą boiska, która jest najważniejszą przeszkodą w rozwoju tych towarzystw.

Dochodzą nas również pogłoski od członków Rady, że udzielana dotychczas subwencja pieniężna towarzystwom ma być w przyszłości udzielana tylko w naturze.

Pragniemy zapytać się co było powodem powzięcia tej uchwały? Chyba nie można posądzać ludzi pracujących bezinteresownie dla dobra społeczeństwa nad wychowaniem fiz. młodzieży o sprzeniewierzenie tych pieniędzy.

Towarzystwo otrzymując 100 zł. subwencji dołożywszy coś, mogło zakupić na raty potrzebne przybory sportowe, dziś jednak w myśl tej uchwały Rady otrzyma 2-3 pary bucików, czy coś podobnego, a reszta?

Trochę więcej zrozumienia Panowie.

H. L.

Wiadomości z Brzeszcz.

Do szeregu rozmaitych Związków istniejących w Brzeszczach przybyła w ostatnich tygodniach jeszcze jedna bardzo piękna i pożyteczna placówka, a to Związek Pracy Obywat. Kobiet, liczący już 30 członkiń. W skład Zarządu wchodzą: pp. Dr. Sędzimirowa, przewodn. Pecenikowa, wiceprzewodn. Koskówna naucz. sekretarka, Dynowska naucz. zast. sekret., Bobrzecka skarb.. Wąsikowa, zast. skarb., Hodurkowa - gospodyni zebrań klubowych.

Celem zrealizowania zamierzeń Związku utworzono 2 Wydziały Pracy: a) Wydział Oświaty, b) Poradnia dla matek i opieka nad niemowlęciem do lat 3.

Wydział Oświaty uruchomił świetlicę dla dziatwy szkolnej z dożywianiem najuboższej. W Świetlicy otrzymywać będą pomoc w nauce i odrabianiu lekcji te dzieci, które w domu nie posiadają warunków do racjonalnej nauki, Pracą w Świetlicy zajmuje się Grono Naucz. miejsc. szkoły powsz., t. j. Panie Nauczycielki. Nadto każda z Członkiń poświęca 2 godziny pracy tygodniowo na wykonanie dowolnej roboty kobiecej - które kontynuują na zebraniach klubowych. Robótki te zostaną potem spieniężone, dla zasilenia funduszu Związku. W dniu 19 marca b. r. odbyło. się uroczyste otwarcie Świetlicy, wobec zaproszonych Gości, między któremi zauważono p. Starościnę Zarzecką. Do zebranych przemówiła p. Doktorowa Sędzimirowa, dziękując Gościom za zaszczycenie uroczystej - dla Związku chwili, poczem przemówił do dzieci ks. katech. F. Zbaniuszek, życząc zbożnemu dziełu pomyślnych wyników. Na zakończenie dziatwa odśpiewała „Rotę" i zasiadła do podwieczorku.

Em-te.

Przedstawienie amatorskie T. G. Sokół.

Dnia 15 i 16 marca b. r. odegrała Sekcja sceniszna T. G. Sokół. w Brzeszczach - szampańską komedję w 3-ch aktach p. t. „Teść". Sztukę tę, która podobała się ogólnie - reżyserował naczelnik Sokoła p. Tad. Mitusiński przy wydatnej pomocy p. Grzybkowej oraz p. Drzewieckiego jako niezrównanego dekoratora.

Dochód przeznaczono na cele Towarzystwa.

Em-te.

Dnia 16 marca b.r. odprawione zostało nabożeństwo ekspjacyjne za prześladowanych w Rosji: Podniosłe kazanie wygłosił ks. F. Zbaniuszek, przedstawiając zgrozę współczesnych męczenników. Uderzał niemile brak kilku miejscowych Towarzystw, które oficjalnie (jako takie) nie uznały za wskazane wysłać, choćby delegacji na nabożeństwo, jeśli już nie wystąpiły in corpore - tak jak to uczyniło T. G. Sokół, zjawiając się w paradnych strojach ze sztandarem, pod dowództwem Wice-naczel. p. Erratha, oraz Ochotn. Straż Pożarna.

Em-te.

Uroczystości Imieniniowe Marsz. Józefa Piłsudskiego - w Brzeszczach.

Celem uczczenia Osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego zawiązał się w Brzeszczach Komitet pod przewodnictwem p. Labera, prezesa Związku Legjonistów. Komitet ów uchwalił całą uroczystść przesunąć na dzień 23 marca t. j. niedzielę, by w ten sposób umożliwić rzeszom pracowników udział. Dnia 18. marca urządzono capstrzyk, w którym wzięły udział Strzelec, Sokół, Związek Legjonistów, P. Wojsk. Związek Pracy Obyw. Kobiet, Straż pożarna, Koło Młodzieży i tłumy publiczności.

Pochód przeszedł z orkiestrą kopalnianą na czele przez główne ulice Brzeszcz, poczem rozwiązał się.

Wieczorem tego dnia odbył się odczyt o Marszałku Piłsudskim - urządzony w świetlicy Związku Strzeleck. staraniem tegoż. W dniu 19 marca odbył się w miejscowej szkole poranek przeznaczony dla dzieci. Z braku odpowiednio dużej sali, któraby mogła pomieścić blisko 600 dzieci, poranek odbywał się równocześnie w 4-ch salach, gdzie pp. naucz. Senkowska, Koskówna, Mitusiński i Sanak przemawiali na temat: „Rola Marsz. Józefa Piłsudskiego w Dziele wskrzeszenia naszej niepodległej Ojczyzny".

Wzniesieniem 3-krotnego okrzyku na cześć Dostojnego Solenizanta, oraz odśpiewaniem „Boże coś Polskę" zakończyła się miła uroczystość, poczem młodzież szkolna udała się na nabożeństwo, pod opieką Grona Naucz.

Niedziela 23 marca.

Na godz. 3.30 po poł. zapowiadały afisze Akademję w sali „Gospody" Kopalnianej. Już na długi czas przed rozpoczęciem płynęły całe masy obywateli, tak, że w kilka minut sala wypełniona była po brzegi. Ci, którym brakło miejsca w sali - gromadzili się w sieni, obok drzwi pod oknami... i zdawało się, że pod naporem tak wielkich mas ściany rozsunąć się muszą. Po odegraniu powitalnego marsza przez orkiestrę kopalnianą wyszedł na scenę przewodniczący Komitetu uczczenia Marsz. J. Piłsudskiego p. Laber, zagaiwszy w kilku słowach Akademję. Po nim przemawiała p. D-rowa Sędzimirowa, prez. Związku Pracy Obyw. Kobiet zapewniając Dostojnego Solenizanta, że kobieta polska wiernie kroczyć będzie po linji ideologji Najlepszego z Synów, w tem przeświadczeniu, że praca wyda plony, których celem całego życia Marszałka było, t. j. silna, wolna i niepodległa Ojczyzna. Następnie chór P. W., prowadzóny przez p. Tad. Mitusińskiego oc odśpiewał kilka pieśni legjonowych, poczem p. Wąsikowa zadeklamowała przepięknie okolicznościowy wiersz. P. K. Jazienicki, kier. szkoły odśpiewał 3 pieśni, okazując niecodzienne zdolności wokalne, dlatego też zgromadzona publiczność darzyła śpiewaka rzęsistemi oklaskami, zmuszając go do bisowania. Przy fortepjanie p. inż. Stankiewiczowa. Po śpiewie solowym deklamował prześlicznie i z prawdziwem artyzmem p. Sanak Ign., naucz., a wreszcie p. Dr. Strojek z Krakowa wygłosił słowo o Marsz. Józefie Piłsudskim. Utalentowany ten mówca, przedstawił życie i czyny Marszałka w tak pięknej, bo dalekiej od frazesów formie, z tak wielką siłą, że niejednemu z słuchaczy zjawiły się łzy w oczach. A kiedy wspaniałą swą mowę zakończył wierszem „Do Belwederu", wzywając zebranych do pracy w myśl wskazań Wodza, okrzykom: "Niech żyje Marszałek"! nie było końca.

Orkiestra odegrała hymn państwowy. Jako ostatni punkt programu odegrano siłami i staraniem Zw. Strzeleckiego sztukę scen. w 1 akcie p.t. "Dziedzictwo" wyreżyserowaną przez p. R. Malinowskiego.

Przy dźwiękach „Pierwszej Brygady" podniosła Akademja została zakończona.

Em-te.

Walne Zgromadzenie L. O. P. P.

Doroczne Walne Zgromadzenie Koła L.O.P.P. w Brzeszczach odbyte w dniu 11 marca b. r. w sali „Gospody" pod przewodnictwem prezesa p. inż. St. Kulejewskiego wykazało wspaniały rozwój tegoż. Jest to najsilniejsze Koło w powiecie oświęcimskim, bo licząc przeszło 1.000 członków - dlatego też Koło to uzyskało z Komitetu Wojewódzkiego godność Komitetu Powiatowego. Podobnie jak Koło T.S.L. w Brzeszczach zawdzięcza swój rozwój długoletniemu prezesowi p. inż. B. Soleckiemu, który tylko wskutek choroby zrezygnował w tym roku z przewodnictwa, tak też Komitet Powiatowy L. O. P. P. zawdzięcza swój rozrost eksprezesowi p. inż. St. Kulejewskiemu.

Na tem miejscu należy Mu się szczere uznanie i gorąca podzięka za włożony trud i bezinteresowną pracę. Oby jaknajwięcej znalazło się w powiecie podobnych Mu pracowników. Komitet Powiatowy w Brzeszczach subwencjonuje jednego ucznia szkoły lotniczej w Warszawie, a nadto postanowił wysłać jeszcze jednego w przyszłym roku szkolnym. W ten piękny sposób Brzeszcze oddadzą społeczeństwu fachowych lotników. Na rok obecny został wybrany prezesem Kom. Pow. p. inż. Stankiewicz, ponieważ dotychczasowy prezes p. inż. Kulejewski zrezygnował, piastując już godność prezesa Koła T. S. L. po inż. Bol. Soleckim.

Em-te.

Z Przeciszowa.

Dzień Imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, obchodzono w Przeciszowie bardzo uroczyście.

Uroczystość zainaugurował okolicznościowem nabożeństwem ks. Dziekan Jan Szewczyk. Po nabożeństwie zebrała się dziatwa szkolna z Gronem Nauczycielskiem, miejscowe związki i stowarzyszenia oraz licznie zebrana ludność tutejsza w szkole 5-cio klasowej w Przeciszowie, gdzie odbył się uroczysty poranek.

Sala, odświetnie przybrana, nie może pomieścić uczestników. Do zebranych przemówił kierownik szkoły z Przeciszowa-Podlesia, p. Isula Franciszek, podkreślając rolę Marszałka Piłsudskiego w odbudowie Polski, składając zarazem w słowach pełnych uczucia hołd i cześć Wodzowi Narodu, Najlepszemu Synowi Ojczyzny. Dalszy program uroczystości wypełniły śpiewy i deklamacje dziatwy szkolnej oraz szereg pieśni, odegranych przez orkiestrę koła Młodzieży w Przeciszowie.

Na zakończenie uroczystości przemówił ks. Dziekan, wykazując, jakie to trudności ma Marszałek Piłsudski w Swojej pracy.

W ogóle przebieg i nastrój całej uroczystości był bardzo podniosły.

(U).

Wiadomości sportowe.

Dnia 16 b. m. odbyło się Doroczne Walne Zgromadzenie członków T. S. „Czarni" - w Oświęcimiu w salach Magistratu pod przewodnictwem sędziego P. K. S. Śl. Z. O. P. N. p. Henryka Leiblera, który obszernie wyłuszczył sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Kom. Rew., gdzie następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu, do którego weszli wybrani jednogłośnie: pp. I. M. Janik, kapitan wojk Polsk. - Prezes honorowy, Busiek Antoni - prezes, Janik Zygmunt - wiceprezes, Twardzik Franciszek - sekretarz, Baran Stanisław - skarbnik, Rudolf Kamiński - gospodarz, Smrek Al. Jan - członek Kom. Rew. - Juljan Smrek - kier. sek. p. n., Roman Kapciński - sekr. sek. p. n., Stanisław Smieszek - inkasent, Rudolf Płaza - kapitan I. drużyny, Marjan Radwan - zastępca. Następnie uchwalono na wniosek p. Henryka Leiblera wyrazić p. kap. rezerw. I. M. Janikowi podziękowanie za pracę około Tow. jakoteż życzono mu jaknajrychlejszego powrotu do zdrowia.

Dnia 15 marca b. r. urządziło Ż. T. G. S. "Kadimah" pod protektoratem Dr. Henryka Lesera prezesa Żyd. Rady Wychow. Fiz. w Polsce, bal maskowy w salach Hotelu „Herz". Zabawa ściągnęła dużo gości z Górnego Śląska jakoteż innych sąsiednich miast i przy gustownie udekorowanych salach jakoteż wyborowej muzyce, goście bawili się do białego ranka bardzo wesoło. Komitet zabawowy dołożył wszelkich starań, aby zabawę urządzić jaknajprzyjemniej, uprawiając dosyć silną propagandę reklamową. Na sali zauważyć można było 90% gości zamiejscowych, natomiast palestra miasta Oświęcimia w komplecie ominęła zabawę, zajmując wrogie stanowisko wobec Tow. Jest ubolewania godnem, w jaki sposób zwalcza intelig. żyd. na terenie Oświęcimia żyd. ruch sport. Brak zrozumienia i ślepa polityka poszczególnych wpływowych jednostek doprowadziła do walki o byt tegoż Towarzystwa i prawdopodobnie nadejdzie moment kapitulacji i zdemaskowanie nastąpi. Naiwny obserwator zauważy w tem tylko grę komedjantów, która w krótkim czasie uprzykszy się warstwom społ. żyd. i nastanie okres pod dewizą ogólnego poparcia ruchu sport. żyd. młodzieży w Oświęcimiu. Zaznaczyć należy, że I. drużyna piłki nożnej Ż. T. G. S. „Kadimah" w zeszłym roku zdobyła mistrzostwo Kl. B. w Podokręgu Bielsko-Biała, mimo ciężkich warunków finansowych i braku własnego boiska. Prócz wspomnianej sek. p. n. posiada sekcję gimnastyczną, która jest kontynuowaną przez 100 członków tegoż Towarzystwa i jest czynną przez przeciąg całego roku, zaprawiając młodzież do sezonu lekko-atletycznego. W końcu należy wspomnieć iż Ż. T. G. S. „Kadimah" w roku przyszłym będzie obchodziło 10-lecie istnienia Towarzystwa, w tym celu urządzi wielki popis gimnastyczny jakoteż zawody lekko-atl. z udziałem wszystkich Żyd. Tow. Sport. Gimn. „Makkabi" z Małopolski i Śląska jakoteż zagranicznych a to: Mor. Ostrawy i Brna czeskiego.

(pel.)

KRONIKA.

Wystawa Ruchoma w Oświęcimiu.

Dnia 16-go marca 1930 r. o godz. 11 została otwarta w budynku Zakładu XX. Salezjanów Wystawa Ruchoma Przemysłu Krajowego, którą przy dźwiękach hymnu narodowego, odegranego przez orkiestrę miejscowej straży pożarnej otworzył pan starosta pow. Zarzecki.

W przemówieniach zabierali głos przedstawiciele Zarządu Wystawy p. W. Zembrzuski i p. Roman Mayzel, jako burmistrz miasta. Wystawa otwarta była od 16 - 23.III. Jak doniosły „Wiadomości Wystawowe" z 18 marca Nr. 1 brało udział przeszło 200 firm z całej Polski. Z miejscowych firm, z miasta i powiatu było około 30 firm i instytucji, które miały stoiska i bardzo pięknie dobrane eksponaty.

Z instytucji oświatowo-kulturalnych wielkie zainteresowanie budziło stoisko Związku Pracy Obyw. Kobiet, którego prezesem jest p. starościna Zarzecka.

Oprócz tego widzieliśmy eksponaty miejscowych szkół powszech. i gimn., dalej Pow. Komitetu W. F. i P. W., Ligi Obrony Pow. Państwa, Sióstr Serafitek (bardzo dobre, szczególnie szaty liturgiczne) i kurs stolarsko-ślusarski XX. Salezjanów.

Po zamknięciu wystawy otrzymały firmy i instytucje oświatowe dyplomy i podziękowania za dobre eksponaty.

Wykaz firm i instytucji społecznych, które otrzymały nagrody, podamy w następnym numerze.

Wieczorek wśród żołnierzy 73 p. p.

Z okazji Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się dnia 23 marca b. r. w koszarach 73 p.p. w Oświęcimiu wieczorek, którego program był naprawdę dobrze obmyślany i przyniósł wielką korzyść moralną. - Do licznie zgromadzonych żołnierzy przemówił p. Dr. Fall, mjr., który w podniosłych słowach skreślił wzmagania Marszałka Piłsudskiego o Polskę. Następnie odbył się koncert p. Stefana Dubiela (skrzypce) z p. Różą Kozłowską (fortepian), poczem p. Stefan Dubiel dał rodzajowy koncert na pile, w którym odegrał „Wspomnij mnie" i in.

Występował również chór żołnierski (na 2 gł.), który odśpiewał wieniec pieśni polskich. W końcu śpiew solo artysty-żołnierza.

Po części wokalno-muzycznej odbyło się przedstawienie, odegrane przez dzieci z ochronki w Barakach, pod kierunkiem SS. Serafitek z Oświęcimia.

Walne Zebranie „Ogniska" Zw. N.S.P.

Na Walnem Zebraniu „Ogniska" Z. P. N. S. P. w Oświęcimiu został wybrany prezem „Ogniska". p. Stanisław Pisowicz, kier. szkoły w Dworach.

Zebranie zagaił p. Wojciech Dutka, kier. szkoły w Rajsku, poczem referował Samopomoc Wzajemną p. Baczak z Zatora. Sprawozdanie z działalności „Ogniska" p. Bielecka, z sekcji krajoznawczej p. Etgens, z sekcji bibljotekarskiej p. A. Dzidkówna.

W dyskusji zabierali głos pp. Pisowicz, Pisowiczowa, Dubiel, Etgens, Dutka, Motowska, dyr. Skarbek, Mitusiński i in.

Obecnych około 40 członków. W komisji skrutacyjnej brali udział pp. Suski, Motowska i Fr. Świętek.

Posiedzenie Pow. Kom. W. F. i P. W.

Dnia 13 marca b. r. odbyło się w sali przyjęć tut. starostwa zebranie powiatowego Komitetu W. F. i P. W. pod przewodnictwem p. starosty Zarzeckiego, na którem omawiano program pracy i opracowano budżet na bieżący rok gospodarczy. Oprócz tego ustępujący Komendant P. W. p. kap. Hrapkowicz zdawał sprawozdanie ze swej działalności w naszym powiecie.

Ustępującego Komendanta P. W. p. kap. Hrapkowicza żegnamy z żalem, życząc Mu powodzenia na innem stanowisku.

(s)

Zebranie Koła L.O.P.P. w Oświęcimiu.

Dnia 5-go marca b. r. odbyło się w sali Magistratu m. Oświęcimia zebranie Koła L.O.P.P., na którem to wygłosił referat p. Dr. T. Orzelski, inspektor Obrony Przeciwgazowej.

Walne Zebranie Koła T. S. L. w Brzezince.

Dnia 30 marca b. r. odbyło się w 7-io kl. szkole powsz. w Brzezince, Walne Zebranie miejscowego Koła T.S.L. Zebranie zagaił prezes Koła p. Marcin Krzemień, naczelnik gminy.

Po odczytaniu protokółu przez p. M. Sznajdrównę i złożeniu sprawozdań przez sekretarza i skarbnika, na wniosek p. Szałkiewicza udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorjum, poczem na wniosek p, Stan. Timmla, zatwierdzono ten sam Zarząd na r. 1930.

Kurs analfabetów i świetlica Białego Krzyża.

W połowie marca b. r. został zakończony kurs dla analfabetów-żołnierzy z 73 p.p. i 21 p. a. c. w Oświęcimiu, na którym wykładali p. Gawlikowa, p. St. Timme i p. J. Jurzak.

W wykładach świetlicowych z historji, polskiego geografji i rachunków, brali udział p. Marja Gazdóczkówna, p. Stuglikówna i p. Pomietlarzówna.

Wszystkim należy się podziękowanie za pracę oświatową wśród naszych obrońców Ojczyzny.

Zwłoki noworodka w lesie.

Dnia 6 marca b. r. gospodarz Franciszek Karpiński znalazł w lesie w Polance Wielkiej zwłoki noworodka płci męskiej w częściowym rozkładzie i poszarpane przez dziką zwierzynę.

Komisja sądowo-lekarska stwierdziła, że zwłoki noworodka leżały w tem miejscu około jednego miesiąca i, że dziecko przyszło na świat żywe i po upływie dwóch miesięcy zmarło.

Dochodzenia za wyrodną matką porzucenia dziecka prowadzi Posterunek P. P. w Grojcu, dokąd osoby chcące podać coś konkretnego w tej sprawie mogą się zgłaszać.

Kradzież z pociągu tow. na przestrzeni Spytkowice-Ryczów.

Dnia 7 marca b. r. na przestrzeni Spytkowice-Ryczów skradziono z pociągu towarowego Nr 1073 po zerwaniu plomb w czasie biegu pociągu dwa worki po 100 kg. mąki pszennej, wartości 140 zł. na szkodę Dyrekcji Kolei Państw. Kraków.

W toku przeprowadzonych dochodzeń przez Posterunek P. P. w Spytkowicach aresztowano Glenia Władysława, Śmiechowicza Ludwika i Mamonia Józefa ze Spytkowic, którzy do powyższej kradzieży przyznali się.

Ukrytą w stodole Mamonia mąkę, jak również i dwa worki azotniaku skradzione przez tych samych sprawców z wagonu kolejowego w dniu 5 marca b. r. odebrano i oddano Urzędowi Ruchu w Spytkowicach.

Okradzenie Kasy Rady Powiatowej w Oświęcimiu.

W nocy z 23 na 24 marca b.r. nieznani dotąd sprawcy za pomocą wytrycha dostali się do kancelarji Rady Powiatowej w Oświęcimiu, gdzie t.zw. rakiem rozpruli żelazną kasę ogniotrwałą, z której zabrali około 2500 zł. gotówki.

Sprowadzony na miejsce pies policyjny prowadził śladem kilkadziesiąt metrów - jednak na drodze publ. z powodu wzmożonego ruchu ulicznego ślad zagubił. Rada Powiatowa nie ponosi żadnej szkody, albowiem kasa była ubezpieczona od włamania na kwotę 3000 złotych.

Dochodzenia za sprawcami powyższej kradzieży prowadzi Powiatowa Komenda Policji Państw. w Oświęcimiu.

Akademja i przedstawienie Stow. Młodzieży Polskiej (S. M. P.) w Oświęcimiu.

Z inicjatywy dzielnego działacza katolickiego ks. Bolesława Sarny odbyło się dnia 20 marca b r. w kl. V 7-kl. szkoły powsz. im. Górnickiego w Oświęcimiu przedstawienie i akademja z okazji imienin swego vicepatrona p. Józefa Skarbka, dyr. Szkoły.

Akademję rozpoczął ks. B. Sarna życzeniami, następnie uczniowie szkoły przemysłowej dokształ. druhowie Jan Mąsior i Karol Sacha składali życzenia w imieniu Wydziału S. M. P. i kolegów z szkoły przemysłowej.

Po odpowiedzi p. dyr. Skarbka, odbywało się przedstawienie, gdzie odegrano sztukę 5 aktową p. t. „Posądzony".

Kulisy z papieru misternie przez uczniów pomalowane budziły zachwyt wśród widzów.

Godło S. M. P. na proscenjum z hasłem „Gotów" broniło dzielnie „Boga i Ojczyzny" i było dobrą propagandą idei katolickiej wśród młodzieży. Wśród gości zauważono ks. J. Skarbka, ks. Wróbla, ks. Atamana, p. Dubielową, p. Borowczykównę, p. Karolusową, p, Fijołka, p Boernera i grono szkoły przemysłowej (pp. Figiel, Świątek, Matlak, Jurzak i Jan Macek).

Chłopcy wywiązali się ze swoich ról bardzo dobrze. Bodaj tacy działacze księża, jak ks. Sarna na kamieniu się rodzili. Naprawdę taki ksiądz jest chlubą wiary katolickiej.

Taka praca jest opoką, którą moce piekielne nie zwyciężą! W niedzielę dnia 23 marca b. r. powtórzyła S.M.P. swoje przedstawienie w zakładzie X. X. Salezjanów.

(lip.)

Zebranie Związku Samopom. Kol. w Oświęcimiu odbyło się dnia 23 marca b. r. w Hotelu "Zator".

(j)

Zjazd urzędników kolejowych z średnim wykształceniem odbył się dnia 22 marca b. r.

(j)

Pisownia oryginalna.