"Nie mówi się prawdy, jeśli wystarczają kłamstwa" (Wanda Błońska-Wolfarth)
Gości on-line: 30    
 
  20 listopada 2017 - wschód: 8:03, zachód: 16:53
  Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol


wszystkie

Oświęcimskie Szkoły w Klubie Przodujących

 
 
 
 
[25.04.2010] Zespół Szkół nr 1, Miejskie Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9 i nr 4 zostały przyjęte do Klubu Szkół Przodujących. Instytucja Klubu Szkół Przodujących to wg informacji zaczerpniętych ze statutu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - "ogólnopolski ruch społeczny o charakterze edukacyjnym". Działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole od 1986 r.

Celem ruchu jest promowanie szkół podstawowych, ale także ponadpodstawowych, które wyróżniają się swoją działalnością edukacyjną i wychowawczą.

Kryteriami przynależności do klubu są:

Doskonalenie organizacji i stylu pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.
Wypracowanie, utrwalanie w życiu i funkcjonowaniu szkoły nowatorskich rozwiązań pedagogicznych w co najmniej trzech z pośród trzech podanych niżej twórczych działań:
 • wypracowanie optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów,
 • stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności,
 • podjęcie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju,
 • systematyczna opieka zdrowotna oraz rozwijanie kondycji fizycznej i odporności psychicznej uczniów,
 • stworzenie klimatu moralnego w środowisku szkolnym,
 • propagowanie i czynne uprawianie sportu i turystyki krajoznawczej,
 • podejmowanie inicjatywy zmierzającej do wypracowania alternatywnego programu nauczania, kształcenia, wychowania i opieki,
 • czynne uczestnictwo w lokalnych programach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • aktywne uczestnictwo i wzbogacanie życia kulturalnego środowiska lokalnego,
 • organizowanie różnorodnych form i metod pracy pozalekcyjnej,
 • upowszechnianie własnego dorobku szkoły i pomaganie szkołom słabszym, pracujących w gorszych warunkach, zwłaszcza na wsi,
 • uczestnictwo w międzyszkolnym ruchu olimpijskim,
 • propagowanie oryginalnych propozycji rozwiązań dowolnego problemu edukacyjnego w szkolnictwie polskim w skali jednej szkoły, typu szkół, bądź całego systemu oświatowo-wychowawczych,
 • uspołecznianie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania wewnętrznych instytucji samorządowych oraz współpracy szkoły z rodzicami.
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole (KSPS) jest pozarządową organizacją społeczną działającą na rzecz oświaty. Jako samodzielny ruch wspiera działania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, które mają na celu polepszenie im warunków niezbędnych do pracy wychowawczej i kształceniowej. Działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach.

W ramach Stowarzyszenia działa Klub Przodujących Szkół zrzeszający aktualnie 163 szkoły różnych typów. Do głównych zadań Klubu należy:

 • promowanie aktywności szkół członkowskich,
 • upowszechnianie dorobku naukowego i wychowawczego tych szkół,
 • inicjowanie i wspomaganie nowatorskich rozwiązań pedagogicznych,
 • promowanie przedsięwzięć zmierzających do kształtowania indywidualnego wizerunku szkoły,
 • organizowanie warsztatów i konferencji dla aktywnych i twórczych nauczycieli oraz młodzieży,
 • popularyzacja form zdrowego wypoczynku,
 • organizowanie plenerów dla dzieci plastycznie uzdolnionych organizowanie, obozów i warsztatów tematycznych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.


Przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole jest Pani Zofia Grzebisz - Nowicka.


Zofia Grzebisz - Nowicka -polski polityk, działacz związkowy i spółdzielczy, poseł na Sejm PRL III, IV i VIII kadencji oraz na Sejm RP II, III i IV kadencji, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, Poseł na Sejm PRL III, IV i VIII kadencji. W drugiej połowie lat 70. pełniąca funkcję wojewody siedleckiego, następnie w 1980 objęła stanowisko I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego.

Od wielu lat działa w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, była m.in. wiceprezesem zarządu. Sprawowała mandat posła na Sejm II, III (od stycznia 2001, gdy zastąpiła zmarłego Józefa Wiadernego) i IV kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (z okręgu kieleckiego). W 2004 bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Zasiada we władzach krajowych SLD.

(biogram za wikipedią)
  
 
wszystkie (101)
 
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: Ceny konkurencyjne! Data wpisu: 13-05-2010
Treść: Przeczytałem i założyłem Ogólnopolski Społeczny Związek Edukacyjny, którego jestem prezesem. Celem Związku jest promowanie prospołecznych i patriotycznych wzorców zachowań, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży i dalsze duchowe ubogacanie nauczycieli. Wpisowe 5000 zł od szkoły. Nasz związek organizuje warsztaty (500 zł od osoby), szkolenia metodyczne (300 zł - promocja!) i wieczorki zapoznawcze (1000 zł od pary + konsumpcja). Wydajemy również dowolne zaświadczenia (za odpłatnością). Nasze zaświadczenia są ładne. Posiadamy certyfikat British Modern School of Very Very Good Teaching Association i Allgemeine Mein Gott Gesamtfachhochschule Verein.

Wpisał: aaa Data wpisu: 28-04-2010
Treść: Byłam na tej uroczystości.Miałam wrażenie, że był to wstęp do kampanii wyborczej dwóch panów. Programy artystyczne szkół świetne!