"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 36    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Urząd Marszałkowski dementuje

 
 
 
 
[24.11.2013] W związku z publikacją Gazety Polskiej „Unijne pieniądze w platformerskiej sieci” z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia niniejsze oświadczenie.

W tekście pt. „Unijne pieniądze w platformerskiej sieci” autorstwa Grzegorza Wierzchołowskiego, opublikowanym przez Gazetę Polską w dniu 20 listopada 2013 r., zawarte są nieprawdziwe informacje dotyczące realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa oraz tendencyjne insynuacje związane z powołaniem przez Województwo Małopolskie Spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.

Powyższa publikacja podważa tak wiarygodność, jak i transparentność działań Zarządu WM oraz dezawuuje rzetelność postepowań projektowych. Wobec mechanizmów zastosowanych w wymienionym artykule wyrażamy zdecydowane oburzenie i domagając się sprostowania nieprawdziwych faktów informujemy:

1. Zarząd Województwa Małopolskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w Małopolsce - w roku 2007 sporządził a następnie przedłożył do konsultacji społecznych wykaz projektów kluczowych, wśród których znajdował się projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa, mający na celu budowę na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące i tworzącej nowe zasoby regionalne sieci szerokopasmowej. W wyniku realizacji 90,5% mieszkańców oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce miało uzyskać dostęp do usług szerokopasmowych. Wartość dofinansowania projektu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosiła 30 mln euro. Uchwałą Zarządu WM nr 937/07 z dnia 27 listopada 2007 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych został przyjęty do realizacji.

2. Po wykonaniu inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz po opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu MSS Zarząd WM rozważał kilka wariantów realizacji tej inwestycji, korzystając z modeli podobnych rozwiązań stosowanych w innych województwach. W dniu 8 lipca 2011 r. Uchwałą nr X/164/11 Sejmik WM wyraził zgodę na powołanie jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o. W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 zakłada wsparcie i intensywny rozwój Społeczeństwa Informacyjnego m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Małopolskiego”

3. Zarząd WM podjętą Uchwałą nr 902/11 w dniu 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania jednoosobowej spółki WM wykonał Uchwałę Sejmiku z dnia 8 lipca 2011 r.
W uzasadnieniu czytamy: „Celem powołanej spółki będzie pozyskanie środków finansowych na realizację projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa, a następnie zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjne, powstałej w ramach projektu”.

Zgodnie z planami powołana spółka MSS projekt budowy małopolskiej sieci szerokopasmowej miała realizować z udziałem inwestora prywatnego. W dniu 10 listopada 2011 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. ogłosiła zaproszenie do negocjacji w przedmiocie objęcia przez inwestora udziałów spółki. Jednocześnie Zarząd WM Uchwałą nr 1442/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. powołał Zespół Zadaniowy ds. przygotowania i prowadzenia negocjacji w sprawie objęcia udziałów spółki MSS. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały : „Kontynuując realizacje projektu należy dokonać wyboru podmiotu prywatnego, który wsparłby Spółkę do realizacji postawionych celów.”

Na prowadzone zaproszenie do negocjacji odpowiedziało 8 podmiotów (stosowany tryb negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia), jednakże w określonym postępowaniem terminie wiążące propozycje warunków objęcia udziałów spółki złożyły tylko 2 podmioty. Po wezwaniu oferentów do wpłacenia wadium w wysokości 100 000 zł w zakreślonym terminie jedynie jeden podmiot wpłacił żądaną kwotę. Od tego momentu Zespół prowadził negocjacje z jedynym oferentem, którym była spółka akcyjna MNI Telecom.
Pomimo rekomendacji Zespołu Zadaniowego, Zarząd WM (po zapoznaniu się z przygotowaną opinią prawną w przedmiotowej sprawie) odstąpił od dalszych negocjacji z uwagi na brak możliwości należytego zabezpieczenia interesów Województwa Małopolskiego i niekorzystne zapisy umowy inwestycyjnej.

4. W świetle doświadczeń Zarząd ponownie przeanalizował możliwości realizacji projektu i uznał, ze najlepszą formą będzie zbycie udziałów. Pragnąc zapewnić realizację projektu w wyznaczonych ramach czasowych, zgodnych z założeniami MRPO, podjęto decyzję o wszczęciu procedury zmierzającej do zbycia przez Województwo Małopolskie posiadanych udziałów spółki. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął Sejmik WM (Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/409/12 z dnia 2 lipca 2012 r.); w uzasadnieniu uchwały czytamy: „Beneficjentem dofinansowania pochodzącego z programu MRPO jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.”

5. W wykonaniu powyższej uchwały Sejmiku WM Zarząd WM Uchwałą nr 1001/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. powołał Komisję do spraw przetargu publicznego. W toku prac Komisji, w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego na zbycie 100% udziałów w Spółce MSS analizie poddano ofertę TP S.A , która jako jedyna wpłynęła w związku z ogłoszonym przetargiem i stwierdzono, iż szereg warunków zawieszających, zawartych w ofercie rodzi ryzyko co do realizacji projektu. Wśród zapisów warunków zawieszających znalazł się między innymi wymóg dofinansowania spółki MSS ze środków unijnych w wysokości 98 516 000 PLN. Z uwagi na brak działań oferenta zmierzających do cofnięcia warunków zawieszających ZWM na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 r. przyjął rekomendacje Komisji i zakończył postępowanie bez rozstrzygnięcia.

6. W międzyczasie następowały kolejne zmiany dotacji dla projektu Małopolska Sieć szerokopasmowa. I tak: 7 grudnia 2010 r. dofinansowanie zostało zmniejszone o 6 mln euro. Kolejne zmniejszenia wynikające z różnic kursowych następowały 29 maja 2012 r. – zmniejszenie o 241 167 euro i 12 lipca 2012 r. zmniejszenie o kwotę 984 203 euro. Ostatnie zmniejszenie dofinansowania o kwotę 10 mln euro nastąpiło 30 sierpnia 2012 r. po podjęciu przez Zarząd WM decyzji o zbyciu udziałów. Ostateczna kwota dofinansowania została potwierdzona w Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1613/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 937/07 Zarządu WM z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych i w wyniku przedmiotowej zmiany wyniosła 15 428 700 euro, tj. 63 975 107 PLN, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

7. Do kolejnego postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Komisję powołaną Uchwałą Zarządu WM nr 1299/12 z dnia 25 października 2012 r. w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy Hyperion S.A. Komisja po przeanalizowaniu oferty uznała, iż spełnia ona wszystkie wymagania formalne, jest również korzystna pod względem finansowym. Załączone do oferty dokumenty potwierdziły możliwości techniczne i finansowe oferenta do zakupu udziałów i późniejszej realizacji zadania budowy sieci szerokopasmowej. Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2012 r. zapoznał się z rekomendacjami Komisji i zaakceptował wybór firmy HYPERION S.A. Umowa zbycia 100% udziałów, zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Zarządem WM a Zarządem HYPERION S.A została podpisana 26 marca 2013 r. po wpłaceniu przez HYPERION S.A. 2 600 000 PLN na konto Województwa Małopolskiego.

8. Procedura oceny wniosku o dotację z MRPO została zakończona podjęciem Uchwały Zarządu WM nr 343/13 z dnia 25 marca 2013 r. oraz zawarciem umowy o dofinansowanie w dniu 27 czerwca 2013 r. Udzielone wsparcie unijne w wysokości 63 975 107 PLN (w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa 9 596 266,05 PLN) stanowi 33 % całej wartości projektowej.
9. Od 26 marca 2013 r. Spółka MSS stanowi własność prywatną, tym samym Samorząd Województwa Małopolskiego nie jest stroną jakichkolwiek roszczeń i nie posiada mandatu do wypowiadania się w sprawach powiązań personalnych, kapitałowych oraz wyrażania opinii w kwestii przepływów finansowych Spółki. Jednocześnie informujemy, iż Urząd Marszałkowski - Departament Funduszy Europejskich na bieżąco monitoruje realizację projektu budowy sieci szerokopasmowej i postęp prac projektowych w Małopolsce.

W konkluzji:

Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest projektem niwelującym istniejące dysproporcje w dostępie do usług szerokopasmowych. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym to realna szansa na uzyskanie dostępu do usług teleinformatycznych dla ponad 90% mieszkańców oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce ! Dziś ze względu na niską rentowność inwestycji w rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenach wiejskich, wykluczeniem cyfrowym zagrożona jest znaczna część ludności wiejskiej w województwie.
Wsparcie unijne i dofinansowanie projektów nie jest i nigdy nie było domeną rezerwowaną dla wybranej kategorii podmiotów. Stąd beneficjent publiczny nigdy nie może być preferowany w jakimkolwiek rozstrzygnięciach konkursowych; analogiczna zasada obowiązuje podmioty prywatne. Warto zauważyć, iż na 2 717 wszystkich projektów, dofinansowanych z MRPO beneficjentami 1 740 są przedsiębiorcy i podmioty prywatne.

W projekcie MSS udzielone wsparcie unijne ( wraz ze środkami budżetu państwa) wynosi 33% całej wartości projektu. Pozostałe 67% tj. 128 356 493 PLN stanowi wkład własny, zabezpieczony przez firmę Hyperion S.A.
W kraju wszystkie projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowej realizowane są przy współfinansowaniu z funduszy europejskich. Wiąże się to z przełamywaniem bariery inwestycyjnej na obszarach wskazanych jako nieatrakcyjne inwestycyjne, obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Budowa Sieci szerokopasmowej w Małopolsce należy do wskazanej grupy projektów.

Realizacja projektu jest na bieżąco monitorowana przez Departament Funduszy Europejskich UMWM; projekt MSS podobnie jak KAŻDY projekt dofinansowany z UE posiada zatwierdzone harmonogramy działań - zgodnie z zapisami budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej powinna zakończyć się 30 września 2015 r . Jednocześnie - analogicznie do zapisów umowy – w przypadku niezrealizowania projektu, firma Hyperion S.A. będzie musiała zwrócić dofinansowanie na zasadach ogólnych.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: