"Kto zatraca się w cierpieniu, ten nie może być człowiekiem wolnym" (Pitagoras)
Gości on-line: 29    
 
  22 listopada 2017 - wschód: 8:06, zachód: 16:51
  Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan


wszystkie aktualności

(OŚWIĘCIM) Sesja obrad Rady Miasta

 
 
 
 
[22.02.2016] Przewodniczący Rady zaprasza na sesję Rady Miasta Oświęcim, która odbędzie się w dniu 24 luty 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2015 – druk nr 381/16.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Oświęcimiu – druk nr 393/16,

5.2. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Oświęcimskiego – druk nr 392/16,

5.3. udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń – druk nr 397/16,

5.4. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – druk nr 398/16,

5.5. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w Oświęcimiu rejonie ul. Ostatni Etap – druk nr 384/16,

5.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych na okres 3 lat – druk nr 382/16,

5.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krzywej na okres 3 lat – druk nr 383/16,

5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Bulwary na okres od dnia 30 kwietnia 2016 r. do dnia 2 października 2016 r. - druk nr 400/16,

5.9. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Gospodarczej w Oświęcimiu – druk nr 399/16,

5.10. zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2014 r. w/s ustalenia maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 385/16,

5.11. zmiany uchwały Nr L/945/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 386/16,

5.12. zmiany uchwały Nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 387/16,

5.13. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk
nr 388/16,

5.14. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 389/16,

5.15. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 390/16,

5.16. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 391/16,

5.17. opłaty od posiadania psów – druk nr 394/16,

5.18. opłaty prolongacyjnej – druk nr 395/16,

5.19. emisji obligacji o wartości nominalnej 9 500 00 złotych – druk nr 396/16,

5.20. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 401/16,

5.21. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. - druk nr 402/16.

6. Interpelacje:

6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

6.2. interpelacje radnych,

7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

8. Zamknięcie obrad.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: